August 20, 2010 9:09 AM

 


สายด่วน ข้อมูลภาครัฐ

ระบบรายงานสถานการณ์
ภัยธรรมชาติและรายงาน
การให้ความช่วยเหลือ

สืบค้นหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล

อาสาสมัครเกษตรกร
และอาสาสมัครยุวเกษตรกร

Free Counter

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช

อำเภอเดิมบางนางบวช แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 119 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 77,673 คน (ณ. ปี พ.ศ 2551 ) เป็นชาย 39,070 คน เป็นหญิง 38,603 คน รวม 19,169 ครัวเรือน
              - ราชการบริหารส่วนกลางในพื้นที่ ได้แก่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาเดิมบางนางบวช สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเดิมบางนางบวช หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก สำนักงานชลประทาน เป็นต้น
              - ราชการบริหารส่วนภูมิภาพในพื้นที่ตำบล ได้แก่ ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ปกครองดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
              - ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล 13 อบต. เทศบาลตำบล
3 แห่ง (เขาพระ, บ่อกรุ และนางบวช) และสภาตำบลวังศรีราช


ข่าวกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชรวมกับศูนย์เพาำะชำกล้าไม้ สุพรรณบุรี

แจกพันธุ์มะละกอ ตำบลเดิมบาง


สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน อำเภอเดิมบางนางบวช
จัดโครงการรณรงค์ไถ่กลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพิ่มอินทรีย์ วัตถุโดยการใช้พืชปุ๋ยสด
ปี 2551
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2551
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์หลัก)
บ้านผู้ใหญ่แว้น ช้างวงษ์ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเดิมบางนางบวช

นายจิราโรจน์ ใจเสือกุล เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลปากน้ำ

รับเงินน้ำท่วม

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 12,14 กุมภาพันธ์ 2551

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2552

รายละเอียด

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุนชน

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุนชน ประจำปี 2552
ภายในช่วงเวลาที่กำหนด คือ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2552 นี้

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครเกษตรกรผู้นำหมู่บ้าน

เกษตรกรผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช เบอร์โทรศัพท์  035-578061

รายละเอียด

 

การจดทะเบียนเกษตรกร

่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรใหม่ให้มีความถูกต้องมากขึ้น

รายละเีอียด

 

การจดทะเบียนชาวไร่อ้อย

ประกาศคณะกรรมการอ้อย
                     จากการประชุมของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ซึ่งที่ประชุมมีมติและให้ประกาศไว้ดังนี้

รายละเอียด......

 

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล .... ศัตรูข้าวที่เกษตรกรต้องเฝ้าระวัง

ในช่วงนี้ ขอให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เข้าทำความเสียหาย
แก่ข้าว โดยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวอ่อน และตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ต้นข้าวบริเวณกาบใบเหนือ
ระดับน้ำ ถ้ามีจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาก ข้าวจะแห้งตายเป็นหย่อม ๆ หากระบาดรุนแรงจะกระจายเป็นวงกว้างนอกจากทำลายข้าวโดยตรงแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคใบหงิก
มาสู่ต้นข้าว สำหรับโรคใบหงิกเป็นโรคที่ทำให้ ผลผลิตข้าวลดลงอย่างมาก ต้นข้าวที่เป็นโรคนี้จะแสดงอาการเตี้ยแคระแกร็น ไม่ออกรวง หรือรวงหดสั้น
ใบธงบิดม้วนงอ หากระบาดมาก ๆ จะทำให้ผลผลิตข้าวลดลงถึง 90 เปอร์เซ็น

เพราะฉะนั้น เกษตรกรจึงหมั่นตรวจแปลงนาข้าว อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เมื่อพบการระบาด
ไม่ควรใช้สาร เคมี ให้ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วนำไปทำลาย หรือใช้เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย อัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบฉีดเวลาตอนเช้า
หรือ ตอนเย็น และควรพ่นให้เชื้อรา สัมผัสกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยตรง สามารถควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้

 

ภาพกิจกรรม
..

โครงการรณรงค์ไถ่กลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพิ่มอินทรีย์ วัตถุโดยการใช้พืชปุ๋ยสด ปี 2551

ตำบลปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี รับรางวัลที่ 1 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
การประกวดน้ำพริก งานมหกรรมเกษตร อำเภอดอนเจดีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ออกร้านขายสินค้างานมหกรรมเกษตร อำเภอดอนเจดีย์

นายชลอ สมตัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว.
เป็นวิทยากรแผนชุมชนระดับอำเภอ

คำสืบค้น : ข่าว | สุขภาพ | ราชการ | เพลง | ฟังเพลง | หาเพื่อน | พริตตี้ | หางาน | งาน

แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ e-mail มาที่ septem_27@hotmail.com, deambang@doae.go.th