:: พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง::  
Home ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง/อัตรากำลัง องค์ความรู้ (KM) เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต.(ศ.02)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
คลีนิคเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ 9101
แปลงพยากรณ์และการเตือนการระบาด
กสก
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์

 

 

แนะนำ (ศพก.) และองค์ความรู้ประจำศพก. อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายสำเนาเอกสารการประชุมคณกรรมการ ศพก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้การผลิตพืชทดแทนให้แก่เกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน เพื่อจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด บริหารจัดการกลุ่ม ดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาไถกลบตอซังข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลแผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่Smart Group โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่Smart Groupโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดอบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดเวทีประเมินความต้องการและความจำเป็นของกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายสำเนาเอกสารการประชุมคณะกรรมการ ศพก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดอบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอรด์เพื่อจัดเวทีประเมินความต้องการและความจำเป็นของกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Office) ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Office)
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
การเผยแพร่แผนการจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ ณ วันท ี่28 กันยายน พ.ศ. 2560 (ประกาศ/เอกสารแนบ)

อ่านต่อ>>>>>>>
นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมทีมเยี่ยม 1 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง หลังนา ปี 2560/61
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมทีมเยี่ยม 1 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง หลังนา ปี 2560/61 แปลง นายเนิน เพชรดำ ดำเนินการสอบถามต้นทุนการผลิตอยู่ที่ ประมาณ 3,188 บาทต่อไร่ และจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ ต้นเดือนเมษายน 2561 โดยเกษตรกรจะดำเนินการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต่อในช่วงฤดูแล้งของปีหน้า เพราะต้นทุนการผลิตต่ำเนื่องจากใช้น้ำน้อยและคาดว่ากำไรสุทธิมากกว่าการทำนาในช่วงฤดูแล้ง ณ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ประชุมคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกร
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ประชุมคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกร โดยมีนายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธาน กรณีน้ำกากส่าของ บริษัทไทยอะโกร เอนเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน ปนน้ำฝนไหลเข้าพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ,6 ตำบลบ่อกรุ ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น และอยูระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ เช่น ตรวจวิเคราะห์ผลตกค้างสารพิษในดิน บัดนี้ผลการตรวจฯ เปรียบเทียบระหว่างแปลงที่ได้รับผลกระทบ กับแปลงทั่วไป ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเกษตรกรได้ร้องเรียนในห้วงเวลาที่หตุการณ์ผ่านเลยมานาน และเพื่อความยุติธรรม ประธานในที่ประชุม จึงมอบทางบริษัทฯ ได้เจรจาหารือกับเกษตรกรทั้ง 68 รายอีกครั้งในการให้ความช่วยเหลือ และทั้งนี้ควรอยู่บนความเหมาะสม รับได้และพอใจทั้งสองฝ่าย
นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บตก
วันที่14 มีนาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บตกเมื่อววันที่ 13 มีนาคม 2561 ทำให้เกิดความเสียหายผลผลิตข้าวอายุ 90-105วัน ผลผลิตลดลงประมาณ 50% ในพื้นที่ตำบลหัวเขา ตำบลเดิมบาง และตำบลปากน้ำ ประมาณ 2,000 ไร่
นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมแปลงเกษตรกร ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมแปลงเกษตรกร ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ผลการติดตาม เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน 5 ไร่ ขุดสระเพิ่มแหล่งน้ำ เตรียมการสร้างโรงเรือนเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ จำนวน 3 โรงเรือนขนาด 6×24 เมตร ส่วนกิจกรรมที่เกษตรกรมีรายได้รายวันในช่วงนี้คือ แปลงมะเดื่อฝรั่ง เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ ราคาดี สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวัน ส่วนปัญหามีหนอนผืเสื้อกัดกินใบ พบว่ามีการทำลายทุกต้ยทั่วทั้งแปลง และเกษตรกรไม่เคยใช้สารเคมีเลย เพราะมีความประสงค์ให้เป็นพืชผลปลอดสาร เบื้องต้นได้แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ และสารสะกัดจากธรรมชาติ แทนการใช้สารเคมี ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับอำเภอ โดยมีนายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ และเป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย พื้นที่ 235.75 ไร่ ณ ห้องประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
::::::::: ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::::::::::
เปิดการจัดการเรียนรู้การผลิตพืชทดแทน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561 จัดการเรียนรู้ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ทั้งนี้ได้สาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตพืช
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้การผลิตพืชทดแทน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561 โดยนายภควรรณ ชัยรัตนเมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดการเรียนรู้ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ทั้งนี้ได้สาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชต้อนรับคณะติดตามงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ต้อนรับคณะติดตามงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มนาแปลงใหญ่เดิมบาง ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที่ครั้งที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลยางนอน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที่ครั้งที่ 1 เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ,วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน,ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน/เพื่อจัดการทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีทั้งสิ้น 103 ราย
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิถีชุมชนเกษตร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ได้นำเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลุ่มผักตบชวาบ้านห้วยหวาย ตำบลโคกช้างและวิสาหกิจชุมชนไวน์เฮาท์ ตำบลเขาดิน จำนวน 5 ราย เดินทางศึกษา ดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิถีชุมชนเกษตร กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษาดูงาน”จุดชมวิวห้วยต้นไฮ”ฟังการบรรยายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่นเพื่อการท่องเที่ยว,การบริหารจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ และแนวทางการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวอย่างยังยืน ศึกษาดูงานกิจกรรมการทำตุ๊กตาบาร์โหนบ้านตาวงศ์, การทอผ้าใต้ถุนบ้าน, สวนผลไม้ตามฤดูกาล, การทำตะเกียบ,การจักรสานไม้ไผ่,การทำผ้าหมักโคลนและศูนย์จัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ซึ่งเกษตรกรได้ให้ความ สนใจทุกกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นต่อไป ณ บ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เพื่อดำเนินการจัดตั้งแปลงใหญ่และคัดเลือกประธาน,คณะกรรมการ กลุ่มนาแปลงใหญ่ โดยนายวิเชียร พันธุ์คงดี ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มฯ มีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมจำนวน 83 ราย ณ ศาลาวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
งานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาปัญหาโลกร้อน ประจำปี 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช และนางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาปัญหาโลกร้อน ประจำปี 2561 โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการงดเผาฟางข้าวและตอซังพืช สาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้อง โดยนายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่แปลงนาสาธิตของ นางมาลัย เลสเลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกฐิน ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรในพื้นที่ และหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ร่วมงาน รวม 150 คน
แนะนำการเฝ้าระวังการระบาด แนะนำส่งเสริมเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง แทนการใช้สารเคมี และรู้จักการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่ช่วยควบคุมศัตรูพืช
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลัง และเกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช (มันสำปะหลัง) พร้อมให้คำแนะนำการเฝ้าระวังการระบาด แนะนำส่งเสริมเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง แทนการใช้สารเคมี และรู้จักการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่ช่วยควบคุมศัตรูพืช เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลง หากพบการระบาดให้รีบป้องกันกำจัด แนะนำให้เกษตรกรรายที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เก็บต้นพันธุ์ไว้ใช้เองในฤดูการผลิตต่อไป เพื่อเป็นการลดต้นทุนฯ คาดว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธุ์ 2561 นี้ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 2,400 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจกว่าฤดูการผลิตที่ผ่านมา อีกทั้งแนะนำให้คำปรึกษาเกษตรกรรายที่เก็บเกี่ยวแล้ว ได้จัดทำข้อมูลประเมินผลการดำเนินการตามแผนการผลิต/ การบริหารจัดการหลังการเข้าร่วมโครงการต่อไป
เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเขาพระรวมใจ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเขาพระรวมใจ มีการดำเนินกิจกรรมผลิตขนมมันรังนก ข้าวต้มมัด น้ำพริกแกง ตามคำสั่งซื้อ และจำหน่ายตลาดประจำในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ทุกวันพุธ รายได้ที่ได้รับกลุ่มจะหักต้นทุนการผลิตไว้เพื่อผลิตครั้งต่อไป สำหรับกำไรแบ่งเป็นส่วนสำหรับให้แก่สมาชิกที่ขายผลิตภัณฑ์และผู้ร่วมการผลิต ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเขาพระรวมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตามการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของผู้นำและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเขาพระ
วัันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของผู้นำและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเขาพระ โดยใช้แบบสำรวจสถานการณ์ศัตรูข้าว พื้นที่ 19 ไร่3 งาน แปลงพยากรณ์ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานีที่มีอายุ 2 เดือน เป็นระยะแตกกอ พบหนอนกอ 1 ตัว และไข่หอยเชอรี่ 3 กลุ่ม จากการวิเคราะห์ของสมาชิกกลุ่ม พบว่ายังไม่เป็นการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่ ณ แปลงพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช เจ้าของแปลงพยากรณ์ นายบุญเลิศ ศิลปชัย หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วม
พิธีทำขวัญข้าว ร่วมกับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง และโรงสีข้าวชีพีโดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเตียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วม
พิธีทำขวัญข้าว ร่วมกับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง และโรงสีข้าวชีพีโดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเตียน เกษตรกร เข้าร่วมพิธีจำนวน 80 คน ณ.แปลงเรียนรู้ฯ หมู่ 11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
::::::::: ข่าวประจำเดือนมกราคม 2561 ::::::::::
ติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมเสริมรายได้ในครัวเรือนของเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปี 2561
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช แนะนำส่งเสริม และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรปลูกถั่วเขียวและปอเทีอง พืชปุ๋ยสดหลังจากฤดูนาปี เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการปรับปรุงบำรุงดินก่อนฤดูนาปรังปี 2561 ต่อไป ส่งผลให้ เกษตรกรลดการให้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต และติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมเสริมรายได้ในครัวเรือนของเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปี 2561 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดผึกอบรมกลุ่มยุวเกษตกรโรงเรียนวัดน้ำพุ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง การปลูกและดูแลรักษาพืชผัก
   
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางเพ็ญนภา ฟักอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้ปฏิบัติงานแปลงอุทยานผักพื้นบ้านบึงฉวากฯ จัดผึกอบรมกลุ่มยุวเกษตกรโรงเรียนวัดน้ำพุ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง การปลูกและดูแลรักษาพืชผัก ทั้งนี้ได้มีการสาธิตการผลิตนำ้สมุนไพร(ขลู่)เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน จากนั้นร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯปลูกพืชผักสมุนไพรลงแปลงเกษตรของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และผักสมุนไพร จากการลงปลูกพืชดังกล่าวพบว่าพื้นที่เป็นดินภูเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นหิน และมีปัญหาเรื่องขาดนำ้ กลุ่มสมาชิกในชุมชนบ้านน้ำพุ ตำบลหัวเขาจึงสนับสนุนวงบ่อซีเมนท์ขนาด 1 เมตร จำนวน 2 วงบ่อ เพื่อใชัพักน้ำในการดูแลพืชผักต่อไป
โครงการ Clean Food Good Life ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสินค้าOTOP จำหน่ายสินค้าปลอดภัยในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ ในโครงการ Clean Food Good Life ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสินค้าOTOP จำหน่ายสินค้าปลอดภัยในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชทุกวันพุธ ทั้งนี้กลุ่มได้จำหน่ายน้ำพริกแกง ขนมมันรังนก ปลาป่น กล้วยปิ้ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรอาชีพ
ครั้งที่ 3
วันที่ 7-9 กันยายน 2560
ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรอาชีพ
ครั้งที่ 3 กิจกรรมได้แก่การบรรยายข้อคิดเห็นในการส่งเสริมการเกษตร
ระดับชุมชน โดย ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน การผลิตและใช้สื่อในงาน ส่งเสริมการเกษตรและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
โดย ดร.นริศรา อิทนะสิริ และ อ.เกษมสันต์ สุรรัตน ์ การบริหารศัตรูพืช(โรงเรียนเกษตรกร) โดยนายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผอ.ศทอ.สพ. แนวทางการดำเนินงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร ณศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ แห่งความดีและความสุข ณ บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอพนมทวน โดย ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ ผู้ชี้แจงการดูงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน
และการนำไปใช้ในพื้นที่ และ ได้รับเกียรติจาก นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธาน
อำเภอเมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภออู่ทอง
อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสามชุก
อำเภอด่านช้าง
อำเภอศรีประจันต์
 
::::::คู่มือประชาชน:::::
 >การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
/แขวง (กทม.)
 >การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
>การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
>การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต
(กทม.)
 
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
68/2 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
อีเมล์ : deambang@doae.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-578-061