:: พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง::  
Home ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง/อัตรากำลัง องค์ความรู้ (KM) เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
แนวทางการพัฒนาพืชของอำเภอ(Zoning) (เนื้อเรื่อง) คำนำ
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต.(ศ.02)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
คลีนิคเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ 9101
แปลงพยากรณ์และการเตือนการระบาด
กสก
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์

 


อ่านต่อ>>>>>>>
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานดังนี้ 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาพระรวมใจ กลุ่มได้มีการทำน้ำพริกแกง ขนมมันรังนก ข้าวต้มมัด เพื่อจำหน่ายในตลาดสุขภาพโรงพยาบาลเดิมบางฯทุกวันพุธ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ 2.โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของวิสาหกิจชุมชนบ้านกำมะเชียร ซึ่งมีกิจกรรมทำกล้วยฉาบและทดลองสูตรน้ำสมุนไพรเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และปรึกษาเรื่องการตลาด โดยตลาดหลักภายในชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ 3.ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเขาพระ โดยสอบถามความต้องการให้พันธุ์ข้าวในฤดูนาปี 62/63 ซึ่งสมาชิกจำนวน 45 ราย มีความต้องการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 พื้นที่ 973 ไร่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว รวมคนรวมพลังสร้างความยั่งยืน โดยสมาชิกกลุ่มฯดำเนินการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะแสงเพื่อเตรียมการสำหรับใช้ในฤดูนาปรัง และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนทุ่งคลี กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลทุ่งคลี โดยคาดว่ากลุ่มสามารถจำหน่ายกบได้ประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลยางนอน และหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จัวหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช มอบหมายให้ นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมร่วมกับ นายอภิชาติ ขันทับ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ และเ้จ้าหน้าที่บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด เพื่อชี้แจงและเตรียมการฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี2561/62 ดังนี้ 1. สถานการณ์น้ำในฤดูการเพาะปลูกนาปรัง ปี2561/ุ62 ที่มีการปล่อยเพื่อรักษาสมดุลและระบบนิเวศน์ หากเกษตรกรจะปลูกข้าวต้องคำนึงถึงอายุข้าวกับปริมาณน้ำ
2. ความต้องการชนิดพันธุ์ข้าวของบริษัทข้าวซี.พี จำกัด มีการเพิ่มปริมาณความต้องการข้าวกข.43 เพิ่มขึ้นจากฤดูนาปี 1,200 ไร่
3. การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง โดยเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลาย เป้าหมายพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช 3,100 ไร่ เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เกษตรกรที่สนใจให้ติดต่อแจ้งสมัครเข้าร่วมที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบางและเกษตรกรที่ใช้น้ำคลอง5 และคลอง 6 ขวา เข้าร่วมประชุมจำนวน 92 ราย ณ ศพก.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรพื้นที่ตำบลโคกช้าง ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกกลุ่มย่อยในชุมชนโคกช้าง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฉัน ร่วมกันตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย) ของกลุ่มย่อยในชุมชน และร่วมทำกิจกรรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิก และเกษตรกรที่สนใจ ผลการติดตามกลุ่มได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ยังไม่พบปัญหาอุปสรรค ณ จุดดำเนินโครงการ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฉัน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางสาววราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับผู้นำและอาสาสมัครเกษตร จัดประชาคมเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลพื้นที่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2561/62 (รอบเก็บตก) เกษตรกรร่วมจำนวน 34 ราย ณ ศาลาวัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม และจำนวน 30 ราย ณ ศาลาวัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้สนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์ และสารสะเดาให้กับเกษตรกร จำนวน 5 ราย ดังนี้ เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชผัก,ข้าว,อัญชัน พื้นที่ 80 ไร่ 360 ถุง เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรุพืช ในผัก และอัญชัญ 32 ไร่ 160 ถุง สารสะเดาเพื่อป้องกันกำจัดหนอนศัตรูพืช ผักและอัญชัน 25 ไร่ จำนวน 80 ขวด ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกดอกอัญชัน แจ้งว่าผลผลิตดอกอัญชันเน้นเรื่องการผลิตที่ปลอดสารเคมี จึงได้มาปรึกษาสำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชในการหาแนวทางในการผลิต และขอขอบคุณในการสนับสนุนสารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีข้างต้นมาณ โอกาสนี้
 
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โครงการฟาร์มชุมชนตำบลปากน้ำ มีการดำเนินกิจกรรมการขยายพันธุ์โป๊ยเซียนและการเพาะเห็ดนางฟ้าขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดดอก กลุ่มมีวัตถุประสงค์ จำหน่ายในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคผลผลิตที่มีคุณภาพและราคาถูกก่อนส่งออกภายนอกชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มฯหมู่ 3 ตำบลปากน้ำ และเยี่ยมเยียนบ้านเกษตรกรหมู่บ้านกำมะเชียร โดยเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มแปรรูปกล้วยทรงเครื่อง เพื่อจำหน่ายในชุมชน ณ หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 นายพีระภ์ โตจิตร ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอโนชา ใจเสือกุล เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้จัดการงานส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาองค์กรเกษตรกรของจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดน่าน ประเด็นการศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.จอมทอง อ.เมือง, วิสาหกิจชุมชนมะม่วงศรีทองหนองแฝก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก, วิสาหกิจชุมชน บ้านน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านก๋ง ต.ยม อ.ท่าวังผา, ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว “ผ้าลายน้ำไหล” วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านเฮื้ย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน จากสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ 1.องค์ประกอบจากพื้นฐานของคนในท้องถิ่น/การพัฒนาบุคคล 2.การผลิตและการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ 3.การจัดการด้านการตลาด/บัญชี 4.การจดบันทึก 5.การกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 6.การจดบันทึกรายละเอียดทุกกระบวนการทำ รวมทั้งการถ่ายทอดหรือสื่อสารให้บุคคลภายนอกเข้าใจถึงกลุ่มฯ มีผู้นำที่มีทัศนคติที่ดี สมาชิกที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาองค์กรเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อ่านข่าวย้อนหลัง.....
::::::::: ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนเมษายน 2561 :::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2561 ::::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนมกราคม 2561 :::::::::::::
อำเภอเมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภออู่ทอง
อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสามชุก
อำเภอด่านช้าง
อำเภอศรีประจันต์
 
::::::คู่มือประชาชน:::::
 >การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
/แขวง (กทม.)
 >การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
>การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
>การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต
(กทม.)
 
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
68/2 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
อีเมล์ : deambang@doae.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-578-061