:: พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง::  
Home ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง/อัตรากำลัง องค์ความรู้ (KM) เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
แนวทางการพัฒนาพืชของอำเภอ(Zoning) (เนื้อเรื่อง) คำนำ
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต.(ศ.02)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
คลีนิคเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ 9101
แปลงพยากรณ์และการเตือนการระบาด
กสก
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์

 


อ่านต่อ>>>>>>>
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 สืบเนื่องจากกรณีพิพาทระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาหมู่ 2 และ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมู่ 7 ตำบลนางบวช ในการประสบปัญหาการฉีดพ่นสารเคมีคุมฆ่าวัชพืชในนาข้าวส่งผลกระทบต่อแตงกวาที่กำลังให้ผลผลิต นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบตำบลนางบวช จึงขอคำแนะนำจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักหมู่ 8 นางบวช ซึ่งแนะนำให้การฉีดพ่นสารเคมีคุมฆ่าวัชพืชดำเนินการในช่วงเวลา ลมสงบ และให้ขึงผ้าใบเพื่อลดการระเหยของสารเคมีไปกระทบกับแตงกวา สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชจึงสนับสนุนผ้าใบในการป้องกันสารเคมีในครั้งนี้ และให้ผู้นำทั้ง 2 หมู่ บ้านร่วมให้ความร่วมมือในการฉีดพ่นสารเคมีครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งผ้าใบดังกล่าวได้มอบให้หมู่บ้านเก็บรักษาเพื่อใช้ดำเนินการป้องกันสารเคมีคุมฆ่าวัชพืชในคู่กรณีอื่นต่อไป
อ่านข่าวย้อนหลัง.....
::::::::: ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนเมษายน 2561 :::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2561 ::::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::::::::::
อำเภอเมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภออู่ทอง
อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสามชุก
อำเภอด่านช้าง
อำเภอศรีประจันต์
 
::::::คู่มือประชาชน:::::
 >การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
/แขวง (กทม.)
 >การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
>การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
>การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต
(กทม.)
 
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
68/2 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
อีเมล์ : deambang@doae.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-578-061