:: พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง::  
Home ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง/อัตรากำลัง องค์ความรู้ (KM) เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
แนวทางการพัฒนาพืชของอำเภอ(Zoning) (เนื้อเรื่อง) คำนำ
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต.(ศ.02)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
คลีนิคเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ 9101
แปลงพยากรณ์และการเตือนการระบาด
กสก
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์


อ่านต่อ>>>>>>>
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช ประธานกรรมการฯประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ครั้งที่ 1/2561 โดยนางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม ประเด็นแจ้งเพื่อทราบคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย), แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ, กิจกรรมการฝึกอบรม,คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรรดับอำเภอ ที่ 299-312/2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จำนวน 14 ชุมชน สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ประเด็นเรื่องพิจารณา แผนการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการฯ และเป้าหมายจำนวนเกษตรกรที่สมัครเข้ารับอบรมตามประกาศอำเภอเดิมบางนางบวช ณ ห้องประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช ชั้น 2 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวที ที่ 4 โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีการชี้แจงมาตรการข้าว ปีการผลิต 2561/62 และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่วยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียรได้ในปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 112 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นางปุญชรัสมิ์ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเดิมบาง,เขาดิน และโคกช้าง ในฐานะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลเดิมบาง ได้ร่วมดำเนินการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในเวทีสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset ) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินชีวิตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย โดยมีประเด็นในการดำเนินการดังนี้ ประเด็นที่1. รู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ประเด็นที่2.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนี้ได้แจ้งกำหนดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ที่จะดำเนินการอบรมรุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 สถานที่ฝึกอบรม ศพก.เดิมบางนางบวช
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม และบ่อกรุ เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสานฯ ปี 2561 พร้อมสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ ทั้งตัวห้ำและตัวเบียน แนะนำการใช้ ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติแต่ละชนิดในการควบคุมและทำลายแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมี ตลอดจนการอนุรักษ์ให้มีอยู่ในสภาพธรรมชาติ ณ แปลงกิจกรรมของเกษตรกร ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายสำเร็จ เมฆฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ปล่อยแตนเบียนไข่ตริโครแกมม่า แตนเบียนอนาไกรัส แมลงช้างปีกใสและแมลงหางหนีบ ในแปลงปลูกมันสำประหลังและอ้อยโรงงานในพื้นที่หมู่ 1,2และหมู่7 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน 2561ว่าที่ ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ในฐานะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ครั้งที่ 4 เป็นเวทีสร้างการรับรู้ ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การดำเนินชีวิตและสร้างความเข้าใจในเรื่องที่ประชาชนต้องรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามประเด็นดังนี้ ประเด็นที่ 1. การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ประเด็นที่ 2. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งการป้องกันและการแก้ปัญหาครบวงจร พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561(ตามทะเบียนบ้าน)หมู่ที่ 3 และหมู่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2561ว่าที่ ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ในฐานะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ครั้งที่ 4 เป็นเวทีสร้างการรับรู้ ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การดำเนินชีวิตและสร้างความเข้าใจในเรื่องที่ประชาชนต้องรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามประเด็นดังนี้ ประเด็นที่ 1. การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ประเด็นที่ 2. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งการป้องกันและการแก้ปัญหาครบวงจร พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์พร้อมรับสมัครโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561(ตามทะเบียนบ้าน)หมู่ที่1 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านข่าวย้อนหลัง.....
::::::::: ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนเมษายน 2561 :::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2561 ::::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนมกราคม 2561 :::::::::::::
อำเภอเมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภออู่ทอง
อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสามชุก
อำเภอด่านช้าง
อำเภอศรีประจันต์
 
::::::คู่มือประชาชน:::::
 >การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
/แขวง (กทม.)
 >การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
>การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
>การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต
(กทม.)
 
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
68/2 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
อีเมล์ : deambang@doae.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-578-061