:: พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง::  
Home ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง/อัตรากำลัง องค์ความรู้ (KM) เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต.(ศ.02)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
คลีนิคเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ 9101
แปลงพยากรณ์และการเตือนการระบาด
กสก
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลแผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่Smart Group โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่Smart GGroupโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดอบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดเวทีประเมินความต้องการและความจำเป็นของกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยวิธีเฉพาะจเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะบริการถ่ายสำเนาเอกสารการประชุมคณะกรรมการ ศพก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดอบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอรด์เพื่อจัดเวทีประเมินความต้องการและความจำเป็นของกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Office) ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Office)
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
การเผยแพร่แผนการจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ ณ วันที่28 กันยายน พ.ศ. 2560 (ประกาศ/เอกสารแนบ)

อ่านต่อ>>>>>>>
จัดผึกอบรมกลุ่มยุวเกษตกรโรงเรียนวัดน้ำพุ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง การปลูกและดูแลรักษาพืชผัก
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางเพ็ญนภา ฟักอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้ปฏิบัติงานแปลงอุทยานผักพื้นบ้านบึงฉวากฯ จัดผึกอบรมกลุ่มยุวเกษตกรโรงเรียนวัดน้ำพุ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง การปลูกและดูแลรักษาพืชผัก ทั้งนี้ได้มีการสาธิตการผลิตนำ้สมุนไพร(ขลู่)เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน จากนั้นร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯปลูกพืชผักสมุนไพรลงแปลงเกษตรของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และผักสมุนไพร จากการลงปลูกพืชดังกล่าวพบว่าพื้นที่เป็นดินภูเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นหิน และมีปัญหาเรื่องขาดนำ้ กลุ่มสมาชิกในชุมชนบ้านน้ำพุ ตำบลหัวเขาจึงสนับสนุนวงบ่อซีเมนท์ขนาด 1 เมตร จำนวน 2 วงบ่อ เพื่อใชัพักน้ำในการดูแลพืชผักต่อไป
โครงการ Clean Food Good Life ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสินค้าOTOP จำหน่ายสินค้าปลอดภัยในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ ในโครงการ Clean Food Good Life ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสินค้าOTOP จำหน่ายสินค้าปลอดภัยในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชทุกวันพุธ ทั้งนี้กลุ่มได้จำหน่ายน้ำพริกแกง ขนมมันรังนก ปลาป่น กล้วยปิ้ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรอาชีพ
ครั้งที่ 3
วันที่ 7-9 กันยายน 2560
ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรอาชีพ
ครั้งที่ 3 กิจกรรมได้แก่การบรรยายข้อคิดเห็นในการส่งเสริมการเกษตร
ระดับชุมชน โดย ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน การผลิตและใช้สื่อในงาน ส่งเสริมการเกษตรและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
โดย ดร.นริศรา อิทนะสิริ และ อ.เกษมสันต์ สุรรัตน ์ การบริหารศัตรูพืช(โรงเรียนเกษตรกร) โดยนายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผอ.ศทอ.สพ. แนวทางการดำเนินงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร ณศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ แห่งความดีและความสุข ณ บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอพนมทวน โดย ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ ผู้ชี้แจงการดูงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน
และการนำไปใช้ในพื้นที่ และ ได้รับเกียรติจาก นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธาน
อำเภอเมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภออู่ทอง
อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสามชุก
อำเภอด่านช้าง
อำเภอศรีประจันต์
 
::::::คู่มือประชาชน:::::
 >การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
/แขวง (กทม.)
 >การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
>การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
>การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต
(กทม.)
 
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
68/2 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
อีเมล์ : deambang@doae.go.th
โทรศัพท/โทรสาร : 035-578-061