:: พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง::  
Home ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง/อัตรากำลัง องค์ความรู้ (KM) เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
อำเภอเมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภออู่ทอง
อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสามชุก
อำเภอด่านช้าง
อำเภอศรีประจันต์
 
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต.(ศ.02)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
คลีนิคเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ 9101
แปลงพยากรณ์และการเตือนการระบาด
กสก
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
 
 
ชื่อตำบล ผู้รับผิดชอบตำบล
ตำบลเดิมบาง นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี
092-2474503
ตำบลเขาดิน นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี
092-2474503
ตำบลหัวเขา นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี
092-2474505
ตำบลนางบวช นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี
092-2474505
ตำบลทุ่งคลี

นายพีระภ์ โตจิตร
061-3844675

ตำบลโคกช้าง นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี
092-2474503
ตำบลเขาพระ ว่าที่ร้อยตรีหญิง พันธุ์เครือ ทิพย์โสด
061-4064477
ตำบลยางนอน นายพีระภ์ โตจิตร
061-3844675
ตำบลปากน้ำ นายพีระภ์ โตจิตร
061-3844675
ตำบลบ่อกรุ นางสาววราพร หลวงปลอด
092-2474514
ตำบลหนองกระทุ่ม นางสาววราพร หลวงปลอด
092-2474514
ตำบลหัวนา นายสำเร็จ เมฆฉาย
082-2942909
ตำบลป่าสะแก นายสำเร็จ เมฆฉาย
082-2942909
ตำบลวังศรีราช นายสำเร็จ เมฆฉาย
082-2942909 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
68/2 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
อีเมล์ : deambang@doae.go.th
โทรศัพท/โทรสาร : 035-578-061