:: พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง::  
Home ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง/อัตรากำลัง องค์ความรู้ (KM) เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อำเภอเมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภออู่ทอง
อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสามชุก
อำเภอด่านช้าง
อำเภอศรีประจันต์
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต.(ศ.02)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
คลีนิคเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ 9101
แปลงพยากรณ์และการเตือนการระบาด
กสก
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
 
 
ประวัติความเป็นมา

อำเภอเดิมบางนางบวช ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของจังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 54 กิโลเมตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจ้าพระยาชัยชนินทร์มุหเทศาภิบาลและพระยานครพระรามผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความสำคัญมีอาณาเขตกว้างขวางระยะทางห่างไกลจาก

อำเภอนางบวชเดิม (อำเภอสามชุกในปัจจุบัน) จำเป็นต้องมีสถานที่ราชการเพื่ออำนวยความสะดวก บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎรให้ทั่วหน้ากัน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของรัฐ จึงพร้อมใจกันเสนอขอจัดตั้งอำเภอขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2454 (ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก 130) เริ่มตั้งอำเภอมีชื่อว่า "อำเภอเดิมบาง" โดยโอนท้องที่มาจากอำเภอนางบวช (อำเภอสามชุกในปัจจุบัน) จำนวน 12 ตำบล โอนจากอำเภอบ้านเชี่ยน (ปัจจุบันคืออำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท) จำนวน 2 ตำบล รวมเป็น 16 ตำบล
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2457 ทางราชการพิจารณาเปลี่ยนชื่อ "อำเภอนางบวช" เป็น "อำเภอสามชุก" จึงได้นำเอาคำว่า "นางบวช"มาต่อท้ายอำเภอเดิมบาง จึงมีชื่อว่า "อำเภอเดิมบางนางบวช" ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน เดิมที่ว่าการอำเภออยู่ที่บ้านท่ารวก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน และเมื่อ พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 จึงได้สร้างในบริเวณริมถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระในปัจจุบัน
เดิมอำเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ทั้งหมด 1,681 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,060,625 ไร่ ต่อมาได้แยกพื้นที่ออกเป็นอำเภอด่านช้าง ปัจจุบันมีพื้นที่ 561.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 351,106.87 ไร

 
เขตการปกครอง
 อำเภอเดิมบางนางบวช แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 121 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 77,444 คน เป็นชาย 37,632 คน เป็นหญิง 39,812 คน รวม 18,152 ครัวเรือน
              - ราชการบริหารส่วนกลางในพื้นที่ ได้แก่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาเดิมบางนางบวช สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเดิมบางนางบวช หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก สำนักงานชลประทาน เป็นต้น
              - ราชการบริหารส่วนภูมิภาพในพื้นที่ตำบล ได้แก่ ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ปกครองดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
              - ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล 13 อบต. เทศบาลตำบล 3 แห่ง (เขาพระ, บ่อกรุ และนางบวช) และสภาตำบลวังศรีราช
 
สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาอยู่ทั่วไป พื้นที่เหมาะแก่การปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน มีแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณบุรี) เป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านหลายตำบล บึงฉวากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่
 
อาณาเขต
  ทิศเหนือ  จรดเขตอำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
  ทิศใต้  จรดเขตอำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
  ทิศตะวันออก  จรดเขตอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง และอำเภอบางระจัน อำเภอค่าบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
  ทิศตะวันตก  จรดเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

สถานพยาบาล

อำเภอเดิมบางนางบวชมีโรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง
*** โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช (112 เตียง) 

 
 
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
68/2 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
อีเมล์ : deambang@doae.go.th
โทรศัพท/โทรสาร : 035-578-061