:: พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง::  
Home ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง/อัตรากำลัง องค์ความรู้ (KM) เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
แนวทางการพัฒนาพืชของอำเภอ(Zoning) (เนื้อเรื่อง) คำนำ
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต.(ศ.02)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
คลีนิคเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ 9101
แปลงพยากรณ์และการเตือนการระบาด
กสก
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์

 


อ่านต่อ>>>>>>>
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว และปลูกต้นไม้ ร่วมกับประชาชน ณ บึงกำมะเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายสำเร็จ เมฆฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนหัวนาดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีจำนวน250ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอทำโครงการ ทำไม้กวาด สบู่ ไข่เค็ม และเลี้ยงปูนาในลองซีเมนต์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท พร้อมทั้งแจกใบประกาศให้แกเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนยางนอนดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีจำนวน255ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการ ด้านประมง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท พร้อมทั้งแจกใบประกาศให้แกเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ณ ศาลาวัดยางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเบญจมาภรณ์ จันทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนโคกช้าง ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีจำนวน 263 ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 170,000 บาท ณ วัดสามเอก ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนทุ่งคลีดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีจำนวน275ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการ ด้านประมง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท ณ ศาลาวัดคูเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคลีอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนเขาพระ ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีจำนวน 250 ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2โครงการ ได้แก่ 1.)โครงการแปรรูปการสีข้าววิสาหกิจชุมชน 2.)โครงการผลิตอาหารแปรรูปสินค้าเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายสำเร็จ เมฆฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนป่าสะแก วังศรีราช ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีจำนวน250ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนปากน้ำดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีจำนวน 250 ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ ฟาร์มชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท ณ ศพก.เครือข่ายหมู่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเบญจมาภรณ์ จันทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนเขาดิน ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้นำเสนอโครงการผ่านเวทีชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีจำนวน253ราย ผลการจัดเวทีชุมชน มีกลุ่มเกษตรกรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ว่าที่ ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช รับผิดชอบพื้นที่ตำบลปากน้ำ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) รุ่นที่ 4 ชุมชนปากน้ำ ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2561 โดยมีวิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ,วิทยากรเกษตรกรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรู้และสาธิตตามรายวิชาที่กำหนด โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 49 ราย ณ ศพก.เครือข่าย หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช รับผิดชอบพื้นที่ตำบลยางนอน จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ชุมชนยางนอน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 โดยมีวิทยากรจาก ธ.ก.ส. และ ก.ศ.น. มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ว่าที่ ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช รับผิดชอบพื้นที่ตำบลปากน้ำ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) รุ่นที่ 3 ชุมชนปากน้ำ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 โดยมีวิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ,วิทยากรเกษตรกรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรู้และสาธิตตามรายวิชาที่กำหนด โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 ราย ณ ศพก.เครือข่าย หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเดิมบาง ตำบลเขาดิน และตำบลโคกช้าง ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2561ของน.ส.ทยิดา จันทร์นุ่ม บ้านเลขที่ 44/3 หมู่ 10 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าเกษตรกรได้รเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจากกรมวิชาการเกษตร และต้นมะกรูด จากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรกรได้ทะยอยปลูกเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เกษตรกรได้ผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสำหรับใช้ในนาข้าวและพืชผักอีกด้วย
วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นายสำเร็จ เมฆฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) รุ่นที่ 3 ชุมชนหัวนา ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2561 โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 41 ราย หลักสูตรประกอบด้วย การบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (zoning) การทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ณ. ห้องประชุมอวค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับผู้นำตำบลทุ่งคลี ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชผักและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ให้แก่นักเรียนและอาจารย์ พร้อมทั้งประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วม จำนวน 57 ราย ณ โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) หลักสูตร การพัฒนาการเกษตร ชุมชนปากน้ำ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีและวิทยากรเกษตรกรในพื้นที่บรรยาย ในหัวข้อตามรายวิชา มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศพก.เครือข่าย หมู่3 ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชติดตามการดำเนินงานของ นายสำเร็จ เมฆฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) หลักสูตร การพัฒนาการเกษตร ชุมชนหัวนา รุ่นที่ 2 วันที่ 3 โดยมีวิทยากรจาก ธกส.สาขาเดิมบางนางบวช สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สุพรรณบุรี และวิทยากรเกษตรกรในพื้นที่บรรยาย มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 49 ราย ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชติดตามการดำเนินงานของ ว่าที่ ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) หลักสูตร การพัฒนาการเกษตร ชุมชนปากน้ำ รุ่นที่ 1โดยมีวิทยากรจาก ธกส.สาขาเดิมบางนางบวช และวิทยากรเกษตรกรในพื้นที่บรรยาย มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศพก.เครือข่าย หมู่3 ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชติดตามการดำเนินงานของนางปุญซรัสมิ์ ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) หลักสูตร การพัฒนาการเกษตร ชุมชนโคกช้าง รุ่นที่ 3 วันที่ 3 โดยมีวิทยากรจาก ธกส.สาขาเดิมบางนางบวช และวิทยากรเกษตรกรในพื้นที่บรรยาย มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 42 ราย ณ วัดหนองบอน ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางธณพัต เธียรสุนทร นักประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์คลื่นวิทยุ AM 1386 กิโลเฮิร์ตซ์ แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนเขาดิน ณ เทศบาลตำบลเขาดิน และ ชุมชนยางนอน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลยางนอน
 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช และนายวิสุทธิสาร แตงทอง ประธานศูนย์ฯ พร้อมสมาชิกกลุ่ม ดำเนินการถ่ายทอดการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและกำจัดเชื้อสาเหตุโรคพืช ด้วยการลดการใช้สารเคมีในข้าว พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 9 ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลเขาพระ(ศจช.) ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เกษตรกรจะทำการรวมกลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับและข้าวหมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ เพื่อเชิญวิทยากรจากศูนย์ฯ บรรยายและสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ต่อไป
อ่านข่าวย้อนหลัง.....
::::::::: ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 ::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนเมษายน 2561 :::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2561 ::::::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::::::::::
::::::::: ข่าวประจำเดือนมกราคม 2561 :::::::::::::
อำเภอเมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภออู่ทอง
อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสามชุก
อำเภอด่านช้าง
อำเภอศรีประจันต์
 
::::::คู่มือประชาชน:::::
 >การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
/แขวง (กทม.)
 >การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
>การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
>การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต
(กทม.)
 
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
68/2 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
อีเมล์ : deambang@doae.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-578-061