:: พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า หัวเขาเทโวดัง::  
Home ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง/อัตรากำลัง องค์ความรู้ (KM) เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ
แนะนำสำนักงาน
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลการผลิตพืช
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนเกษตรกร
ศบกต.(ศ.02)
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร
Smart Farmer ต้นแบบ
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)
คลีนิคเกษตร
ศูนย์บริการประชาชน
โครงการ 9101
แปลงพยากรณ์และการเตือนการระบาด
กสก
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมประมง
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการ
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์


อ่านต่อ>>>>>>>
วันที่ 17 พษฤภาคม 2561 นายสำเร็จ เมฆฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช เยี่ยมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสารสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โดยนำเมล็ดพันธ์ุผัก และสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกร ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและพบประเกษตรกรผู้ปลูกดอกอัญชัน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา โดยสามารถขายดอกอัญชันตากแห้งในกิโลกรัมละ 420 บาท สามารถเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจ และเกษตรกรที่มีอายุมากสามรถทำได้
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเดิมบาง ตำบลเขาดิน และตำบลโคกช้าง ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2561 ของน.ส.ทยิดา จันทร์นุ่ม บ้านเลขที่ 44/3 หมู่ 10 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจากกรมวิชาการเกษตร โดยกิจกรรมในแปลงของเกษตรกร ได้แก่ นาข้าว ไม้ผล(มะม่วง) พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด แปรรูปมะม่วงเป็นมะม่วงแช่อิ่ม และมะม่วงกวน ผลผลิตที่ได้นำไปขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้เกษตรกรยังขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองและให้เพื่อนบ้านนำไปขยายเชื้อต่อ เพื่อใช้ในนาข้าว
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2561 โดยรองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการนำไปใช้ให้กับเกษตรกรอำเภอบางปลาม้าผู้รับการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องผักพื้นบ้านสมุนไพร หลักสูตรส่งเสริมการบริโภคผักพื้นบ้านเพื่อการค้า จำนวน 50 ราย ณ อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก หลังจากจบการถ่ายทอดความรู้ได้มอบหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปขยายปริมาณ 1 ลิตรต่อราย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ โดยกลุ่มมีการทำขนมมันรังนก ข้าวต้มมัด น้ำพริกแกง และน้ำพริกตาแดง จำหน่ายที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ทุกวันพุธ ทั้งนี้ได้เก็บข้อมูลการผลิตและจำหน่าย เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนในเว็ปไซด์สำนักงาน ณ หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช มอบหมายให้ นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี การนี้ นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานในพิธี มีทั้งผู้นำและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้รวม 45 คน ระหว่างวันที่ 12- 16 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นร่วมกับกำนัน และผู้นำ เข้าพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร จากเหตุฝนตกหนักและติดต่อกันหลายครั้ง การติดตามได้แนะนำให้เกษตรกรเจ้าของแปลง รีบทำการระบายน้ำ โดยเฉพาะพืชไร่ อ้อยโรงงาน ที่เป็นแปลงปลูกใหม่ หากสถานการณ์ฝนยังไม่คลี่คลาย อาจทำให้เกิดความเสียหายได้
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช และนายสำเร็จ เมฆฉาย นักวิขาการส่งเสริมการเกษตร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ นำโดยนายวราพงษ์ เดชะเทศพร้อมคณะติดตาม ได้สอบถามข้อมูล กำนันบรรเจิด จีนสุขแสง กำนันตำบลหัวนา เกษตรกรผู้เข้าประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ ให้ข้อมูลการทำไร่อ้อยระบบน้ำหยด ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หมู่ที่7 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช มอบหมายให้นางสาววราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช และคณะกรรมการศพก. เข้าร่วมประชุมศพก. ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อทราบแผนการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน และผลการดำเนินงานเดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้แจ้งแผนการจัดฐานเรียนรู้ในงาน Field Day ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ ฐานที่ 1 การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในนาข้าว ฐานที่ 2 การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ ฐานที่ 3 การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฐานที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศพก.อำเภอเดิมบางนางบวช หมู่ 11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยม นางอาภา โค้งตระกูล เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เพื่อให้เมล็ดพันธุ์สนับสนุนจากกรมวิชาการ ได้แก่ เมล็ดกวางตุ้งดอก คะน้ายอด มะเขือเปราะ พิจิตร 1 และผักกาดหอม ทั้งนี้เกษตรกรได้มีการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำน้ำหมักสัปปะรด เพื่อใช้ในแปลงปลูก และทดลองการปลูกสลัดบนต้นกล้วย ณ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช รับผิดชอบพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มและตำบลบ่อกรุ ติดตามการดำเนินโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 ผลการตรวจเยี่ยม เกษตรกรมีการดำเนินกิจกรรมแปลงอย่างต่อเนื่อง มีการเลี้ยงปลา แบ่งพื้นที่เล็กน้อยปลูกไม้ผลเพิ่ม เช่นมะยงชิด มะขาม หม่อนรับประทานผลสด อีกทั้งเพิ่มกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ และเพาะกล้าอัญชัน เพื่อจำหน่าย ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ณ แปลงกิจกรรมของ นายชริพันธ์ สุขยิ่ง หมู่ที่ 1 และของนางปราณี น้ำทิพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช มอบหมายให้นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระบบพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) กระทรวงมหาดไทย โดยได้ฟังการบรรยายใน เรื่องบริบทใหม่ของการเชื่อมโยงและบรูณาการยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ และการกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
   
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลปากน้ำ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 แก่สมาชิกกลุ่มจำนวน 40 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
::::::::: ข่าวประจำเดือนเมษายน 2561 ::::::::::
วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 1 โดยนายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานที่ประชุม พร้อมนี้ทางคณะติดตามนิเทศงาน นำโดยนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 26 เมษายน 2561 นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช รับผิดชอบตำบลบ่อกรุ และตำบลหนองกระทุ่ม ในฐานะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 3 เวทีสร้างการรับรู้ ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา "วิถีไทยวิถีพอเพียง" วัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาฯ ได้ด้วยตนเอง พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560/61 ไดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่ด้วยตนเอง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกอก ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 25 เมษายน 2561 นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช รับผิดชอบพื้นที่ตำบลบ่อกรุ และตำบลหนองกระทุ่ม ในฐานะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ได้ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 เวทีสร้างการรับรู้ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา " วิถีไทยวิถีพอเพียง" วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาฯ ได้ด้วยตนเอง พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560/61 ได้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ณ ศาลาวัดหนองนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม และ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช รับผิดชอบพื้นที่ตำบลบ่อกรุ และตำบลหนองกระทุ่ม ในฐานะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ร่วมดำเนินการจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 3 เวทีสร้างการรับรู้ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา " วิถีไทยวิถีพอเพียง" ให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาฯ ได้ด้วยตนเอง ณ ศาลาวัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 19 เมษายน 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมงานสืบสานประเพณียกธงสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ตำบลบ่อกรุ โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 19 เมษายน 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช มอบหมายให้นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ตำบลเดิมบางจำนวน 140 ราย เพื่อตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ,เตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561/62 และประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย พร้อมนี้บริษัทข้าวซีพี สุพรรณบุรี ได้รับสมัครเกษตรกรที่จะปลูกข้าวพันธุ์ กข.43 เพื่อที่ทางบริษัทจะรับซื้อผลผลิต ในราคาประกันตันละ 12,000 บาท ความชื้น 14 % โดยอ้างอิงราคาจากข้าวปทุมธานี 1 กล่าวคือ หากราคาข้าวปทุมธานี 1 ราคาสูงกว่าตันละ 12,000 บาท จะเพิ่มให้อีก ตันละ 600 บาท แต่ถ้าหากข้าวปทุมธานี1 ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาท บริษัทจะรับซื้อ กข.43 ในราคาตันละ 12,000 บาท ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ร่วมดำเนินการจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยนางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช และนายสำเร็จ เมฆฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าวฯ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมรับการอบรมนั้น จะได้รับความรู้ในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practices : GAP) จากศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และการจัดการดินปุ๋ย จากสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 70 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 19 เมษายน 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการฯ จัดเวทีที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 75 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที 19 เมษายน 2561 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนแปลงร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ของนางอาภา โค้งตระกูล ซึ่งเกษตรกรได้ขุดสระน้ำ 2 งาน เพื่อสำหรับเลี้ยงปลา และกิจกรรมทางเกษตร โดยเกษตรกรมีการวางแผนปลูกไม้ยืนต้นในฤดูฝน ทั้งนี้เกษตรกรมีความสนใจในพืชอายุสั้นและง่ายต่อการดูแลจึงนำเกษตรกรไปยังพื้นที่ส่งเสริมการปลูกพืชริมบึงกำมะเชียร มีการปลูกดอกอัญชัน เมื่อนำไปตากแห้งกิโลกรัมละ 360-380 บาท จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ณ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 2 เมษายน 2561 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเวทีโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” เวทีที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 2 เมษายน 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชมอบหมายให้ นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร เรื่องนโยบายด้านการเกษตรการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การทำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการผลิตที่มีคุณภาพ และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 

::::::::: ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2561 ::::::::::
นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมทีมเยี่ยม 1 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง หลังนา ปี 2560/61
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมทีมเยี่ยม 1 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง หลังนา ปี 2560/61 แปลง นายเนิน เพชรดำ ดำเนินการสอบถามต้นทุนการผลิตอยู่ที่ ประมาณ 3,188 บาทต่อไร่ และจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ ต้นเดือนเมษายน 2561 โดยเกษตรกรจะดำเนินการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต่อในช่วงฤดูแล้งของปีหน้า เพราะต้นทุนการผลิตต่ำเนื่องจากใช้น้ำน้อยและคาดว่ากำไรสุทธิมากกว่าการทำนาในช่วงฤดูแล้ง ณ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ประชุมคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกร
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ประชุมคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกร โดยมีนายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธาน กรณีน้ำกากส่าของ บริษัทไทยอะโกร เอนเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน ปนน้ำฝนไหลเข้าพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ,6 ตำบลบ่อกรุ ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น และอยูระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ เช่น ตรวจวิเคราะห์ผลตกค้างสารพิษในดิน บัดนี้ผลการตรวจฯ เปรียบเทียบระหว่างแปลงที่ได้รับผลกระทบ กับแปลงทั่วไป ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเกษตรกรได้ร้องเรียนในห้วงเวลาที่หตุการณ์ผ่านเลยมานาน และเพื่อความยุติธรรม ประธานในที่ประชุม จึงมอบทางบริษัทฯ ได้เจรจาหารือกับเกษตรกรทั้ง 68 รายอีกครั้งในการให้ความช่วยเหลือ และทั้งนี้ควรอยู่บนความเหมาะสม รับได้และพอใจทั้งสองฝ่าย
นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บตก

 

 

วันที่14 มีนาคม 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บตกเมื่อววันที่ 13 มีนาคม 2561 ทำให้เกิดความเสียหายผลผลิตข้าวอายุ 90-105วัน ผลผลิตลดลงประมาณ 50% ในพื้นที่ตำบลหัวเขา ตำบลเดิมบาง และตำบลปากน้ำ ประมาณ 2,000 ไร่
นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมแปลงเกษตรกร ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมแปลงเกษตรกร ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ผลการติดตาม เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน 5 ไร่ ขุดสระเพิ่มแหล่งน้ำ เตรียมการสร้างโรงเรือนเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ จำนวน 3 โรงเรือนขนาด 6×24 เมตร ส่วนกิจกรรมที่เกษตรกรมีรายได้รายวันในช่วงนี้คือ แปลงมะเดื่อฝรั่ง เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ ราคาดี สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวัน ส่วนปัญหามีหนอนผืเสื้อกัดกินใบ พบว่ามีการทำลายทุกต้ยทั่วทั้งแปลง และเกษตรกรไม่เคยใช้สารเคมีเลย เพราะมีความประสงค์ให้เป็นพืชผลปลอดสาร เบื้องต้นได้แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ และสารสะกัดจากธรรมชาติ แทนการใช้สารเคมี ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับอำเภอ โดยมีนายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ และเป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย พื้นที่ 235.75 ไร่ ณ ห้องประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
::::::::: ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ::::::::::
เปิดการจัดการเรียนรู้การผลิตพืชทดแทน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561 จัดการเรียนรู้ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ทั้งนี้ได้สาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตพืช
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้การผลิตพืชทดแทน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561 โดยนายภควรรณ ชัยรัตนเมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดการเรียนรู้ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ทั้งนี้ได้สาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชต้อนรับคณะติดตามงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ต้อนรับคณะติดตามงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มนาแปลงใหญ่เดิมบาง ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที่ครั้งที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลยางนอน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวที่ครั้งที่ 1 เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ,วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน,ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน/เพื่อจัดการทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีทั้งสิ้น 103 ราย
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิถีชุมชนเกษตร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ได้นำเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลุ่มผักตบชวาบ้านห้วยหวาย ตำบลโคกช้างและวิสาหกิจชุมชนไวน์เฮาท์ ตำบลเขาดิน จำนวน 5 ราย เดินทางศึกษา ดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิถีชุมชนเกษตร กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษาดูงาน”จุดชมวิวห้วยต้นไฮ”ฟังการบรรยายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่นเพื่อการท่องเที่ยว,การบริหารจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ และแนวทางการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวอย่างยังยืน ศึกษาดูงานกิจกรรมการทำตุ๊กตาบาร์โหนบ้านตาวงศ์, การทอผ้าใต้ถุนบ้าน, สวนผลไม้ตามฤดูกาล, การทำตะเกียบ,การจักรสานไม้ไผ่,การทำผ้าหมักโคลนและศูนย์จัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ซึ่งเกษตรกรได้ให้ความ สนใจทุกกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นต่อไป ณ บ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายพีระภ์ โตจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เพื่อดำเนินการจัดตั้งแปลงใหญ่และคัดเลือกประธาน,คณะกรรมการ กลุ่มนาแปลงใหญ่ โดยนายวิเชียร พันธุ์คงดี ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มฯ มีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมจำนวน 83 ราย ณ ศาลาวัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
งานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาปัญหาโลกร้อน ประจำปี 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช และนางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาปัญหาโลกร้อน ประจำปี 2561 โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการงดเผาฟางข้าวและตอซังพืช สาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้อง โดยนายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อกรุ เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่แปลงนาสาธิตของ นางมาลัย เลสเลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกฐิน ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรในพื้นที่ และหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ร่วมงาน รวม 150 คน
แนะนำการเฝ้าระวังการระบาด แนะนำส่งเสริมเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง แทนการใช้สารเคมี และรู้จักการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่ช่วยควบคุมศัตรูพืช
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลัง และเกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช (มันสำปะหลัง) พร้อมให้คำแนะนำการเฝ้าระวังการระบาด แนะนำส่งเสริมเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง แทนการใช้สารเคมี และรู้จักการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่ช่วยควบคุมศัตรูพืช เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลง หากพบการระบาดให้รีบป้องกันกำจัด แนะนำให้เกษตรกรรายที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เก็บต้นพันธุ์ไว้ใช้เองในฤดูการผลิตต่อไป เพื่อเป็นการลดต้นทุนฯ คาดว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธุ์ 2561 นี้ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 2,400 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจกว่าฤดูการผลิตที่ผ่านมา อีกทั้งแนะนำให้คำปรึกษาเกษตรกรรายที่เก็บเกี่ยวแล้ว ได้จัดทำข้อมูลประเมินผลการดำเนินการตามแผนการผลิต/ การบริหารจัดการหลังการเข้าร่วมโครงการต่อไป
เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเขาพระรวมใจ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเขาพระรวมใจ มีการดำเนินกิจกรรมผลิตขนมมันรังนก ข้าวต้มมัด น้ำพริกแกง ตามคำสั่งซื้อ และจำหน่ายตลาดประจำในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ทุกวันพุธ รายได้ที่ได้รับกลุ่มจะหักต้นทุนการผลิตไว้เพื่อผลิตครั้งต่อไป สำหรับกำไรแบ่งเป็นส่วนสำหรับให้แก่สมาชิกที่ขายผลิตภัณฑ์และผู้ร่วมการผลิต ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเขาพระรวมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตามการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของผู้นำและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเขาพระ
วัันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของผู้นำและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเขาพระ โดยใช้แบบสำรวจสถานการณ์ศัตรูข้าว พื้นที่ 19 ไร่3 งาน แปลงพยากรณ์ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานีที่มีอายุ 2 เดือน เป็นระยะแตกกอ พบหนอนกอ 1 ตัว และไข่หอยเชอรี่ 3 กลุ่ม จากการวิเคราะห์ของสมาชิกกลุ่ม พบว่ายังไม่เป็นการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่ ณ แปลงพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช เจ้าของแปลงพยากรณ์ นายบุญเลิศ ศิลปชัย หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วม
พิธีทำขวัญข้าว ร่วมกับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง และโรงสีข้าวชีพีโดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเตียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วม
พิธีทำขวัญข้าว ร่วมกับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง และโรงสีข้าวชีพีโดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเตียน เกษตรกร เข้าร่วมพิธีจำนวน 80 คน ณ.แปลงเรียนรู้ฯ หมู่ 11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
::::::::: ข่าวประจำเดือนมกราคม 2561 ::::::::::
ติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมเสริมรายได้ในครัวเรือนของเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปี 2561
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาว วราพร หลวงปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช แนะนำส่งเสริม และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรปลูกถั่วเขียวและปอเทีอง พืชปุ๋ยสดหลังจากฤดูนาปี เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการปรับปรุงบำรุงดินก่อนฤดูนาปรังปี 2561 ต่อไป ส่งผลให้ เกษตรกรลดการให้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต และติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมเสริมรายได้ในครัวเรือนของเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปี 2561 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดผึกอบรมกลุ่มยุวเกษตกรโรงเรียนวัดน้ำพุ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง การปลูกและดูแลรักษาพืชผัก
   
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางเพ็ญนภา ฟักอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้ปฏิบัติงานแปลงอุทยานผักพื้นบ้านบึงฉวากฯ จัดผึกอบรมกลุ่มยุวเกษตกรโรงเรียนวัดน้ำพุ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง การปลูกและดูแลรักษาพืชผัก ทั้งนี้ได้มีการสาธิตการผลิตนำ้สมุนไพร(ขลู่)เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน จากนั้นร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯปลูกพืชผักสมุนไพรลงแปลงเกษตรของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และผักสมุนไพร จากการลงปลูกพืชดังกล่าวพบว่าพื้นที่เป็นดินภูเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นหิน และมีปัญหาเรื่องขาดนำ้ กลุ่มสมาชิกในชุมชนบ้านน้ำพุ ตำบลหัวเขาจึงสนับสนุนวงบ่อซีเมนท์ขนาด 1 เมตร จำนวน 2 วงบ่อ เพื่อใชัพักน้ำในการดูแลพืชผักต่อไป
โครงการ Clean Food Good Life ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสินค้าOTOP จำหน่ายสินค้าปลอดภัยในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ ในโครงการ Clean Food Good Life ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสินค้าOTOP จำหน่ายสินค้าปลอดภัยในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชทุกวันพุธ ทั้งนี้กลุ่มได้จำหน่ายน้ำพริกแกง ขนมมันรังนก ปลาป่น กล้วยปิ้ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรอาชีพ
ครั้งที่ 3
วันที่ 7-9 กันยายน 2560
ว่าที่ร.ต.หญิงพันธุ์เครือ ทิพย์โสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรอาชีพ
ครั้งที่ 3 กิจกรรมได้แก่การบรรยายข้อคิดเห็นในการส่งเสริมการเกษตร
ระดับชุมชน โดย ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน การผลิตและใช้สื่อในงาน ส่งเสริมการเกษตรและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
โดย ดร.นริศรา อิทนะสิริ และ อ.เกษมสันต์ สุรรัตน ์ การบริหารศัตรูพืช(โรงเรียนเกษตรกร) โดยนายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผอ.ศทอ.สพ. แนวทางการดำเนินงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร ณศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ แห่งความดีและความสุข ณ บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอพนมทวน โดย ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ ผู้ชี้แจงการดูงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน
และการนำไปใช้ในพื้นที่ และ ได้รับเกียรติจาก นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธาน
อำเภอเมือง
อำเภอดอนเจดีย์
อำเภออู่ทอง
อำเภอหนองหญ้าไซ
อำเภอบางปลาม้า
อำเภอสองพี่น้อง
อำเภอสามชุก
อำเภอด่านช้าง
อำเภอศรีประจันต์
 
::::::คู่มือประชาชน:::::
 >การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
/แขวง (กทม.)
 >การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
>การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำ
แปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
>การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต
(กทม.)
 
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช
68/2 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
อีเมล์ : deambang@doae.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-578-061